بازدید ستارگان

بازدید ستارهای سال های گذشته ی باشگاه پرسپولیس از مدرسه ی فوتبال ستاره ساز

تمرین سرخ پوشان

شروع ثبت نام ترم تابستان مدرسه ی فوتبال ستاره ساز سرخ پوش از تیر ماه 1399

ثبت نام ترم تابستانه

شروع ثبت نام ترم تابستان مدرسه ی فوتبال ستاره ساز سرخ پوش از تیر ماه 1399